Ансамбль Еврейской Песни "Дона"

Mir lebn ejwik

Mir lebn ejwik, es brent a welt.
Mir lebn ejwik, on a groschn gelt.
Un ojf zepukenis ale sojnim,
wos weln unds farscharzn undsre ponim.

Mir lebn ejwik, mir sejnen do!
Mir lebn ejwik, in jeder scho.
Mir weln lebn un derlebn,
schlechte zajtn ariberlebn,
mir lebn ejwik, mir sejnen do!